Ocenenia

20.08.2015 udelil Minister Pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR zakladateľovi rodinnej firmy Isokman, Ing. Emilovi Laukovi Zlatú medailu in memoriam za celoživotnú prácu v oblasti poľnohospodárstva so zameraním na šľachtenie a plemenitbu hovädzieho dobytka.
Cenu prevzala jeho dcéra, Ing. Marcela Lauková, konateľka Isokman Trading Export Import s.r.o.

viac informácií »»

Inseminačné dávky

Zabezpečujeme predaj inseminačných dávok od spoločnosti SBS a.s. cez naších predajcov /šľachtiteľov, odborných pracovníkov/ na Slovensku. Predaj zabezpečíme podľa požiadaviek chovateľov v požadovanom množstve a plemennej skladbe – slovenského strakatého plemena...

viac informácií »»

Agroturistika

Základným produktom náżho areálu je vyużovanie jazdy na koni. Ponúkame majiteżom koní kvalitné boxové alebo pasienkové ustajnenie.

ISOKMAN - Trading - Export - Import

Hlavným predmetom výrobnej činnosti je poľnohospodárka prvovýroba, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja a sprostredkovanie predaja inseminačných dávok Podniká v okrese Lučenec a Zvolen Obhospodaruje poľnohospodársku pôdu v katastroch nasledovných obcí: Lieskovec, mesta Zvolen a Sliač...
...viac informácií